Gweinyddwr Cronfa Ddata Gwirfoddoli

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn elusen gofrestredig ac rydym yn chwilio am wirfoddolwr i roi cymorth swyddfa ar gyfer gwaith gweinyddu cronfa ddata. Mae arnom angen rhywun i gysylltu â’r unigolion/sefydliadau sydd ar ein cronfa ddata Access i sicrhau fod ein cofnodion yn gywir ac i ddiweddaru gwybodaeth yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn […]

Cyflwyno hyfforddiant tiwtoriaid celfyddydau cymunedol CGC

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru yn cynnal cwrs hyfforddi tiwtoriaid, yn Nefyn ym mis Medi.   Mi fyddy cwrs yma yn anelu i ddatblygu cymwyseddau craidd a dathlu ac annog unigoliaeth ac amrywiaeth. Ar gyfer pwy?   I’r canlynol: Pobl sy’n awyddus i gynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddefnyddio gweithgareddau creadigol yn eu […]

Diolch!

Hoffwn ddiolch o galon unwaith eto i griw anhygoel Clwb Acwstig Penarth am roi mwy o offer i Cerdd Gymunedol Cymru. Mae’r clwb yn cyfarfod unwaith y mis yn Swît Y Tywysog William, Clwb Ceidwadwyr Penarth am noson o gerddoriaeth acwstig, barddoniaeth neu unrhyw berfformiad sy’n addas ar gyfer llwyfan bychan. Mae holl elw eu […]

“Cer i Greu” CGCyng Nghanol Dinas Caerdydd

Ar 1-3 Ebrill 2016 ymunodd BBC Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? â’i gilydd gyda chymorth nifer o sefydliadau rhagorol yn ystod penwythnos cynhwysfawr i ddathlu creadigrwydd y genedl – a bu CGC yn rhan o’r gweithgareddau. Ar ddydd Sadwrn, 2 Ebrill, cludodd aelodau’r staff a Ron, y tiwtor, amrywiaeth o ddrymiau Affricanaidd i […]

“Making” Music

Ym mis Mai ymgeisiodd CGC am gronfa gyllid gan Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru i gynnal gweithdai yn y gymuned fel rhan o wythnos gelfyddydau gwirfoddol, ac roeddem yn lwcus iawn o’i dderbyn. Penderfynwyd ymuno â Marchnad Fwyd y Rhath a chynnal gweithdai offerynnau taro ‘hen ddeunyddiau’ i roi cyfle i’r gymuned gymdeithasu a chreu mwy. Ar […]

Cyflwyno hyfforddiant tiwtoriaid celfyddydau cymunedol CGC

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru yn cynnal cwrs hyfforddi tiwtoriaid, yn Caerdydd ym mis Gorffenaf. Bydd y cwrs yn amcanu i ddatblygu cymwyseddau craidd a dathlu ac annog unigoliaeth ac amrywiaeth. Ar gyfer pwy?   I’r canlynol: Pobl sy’n awyddus i gynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddefnyddio gweithgareddau creadigol yn eu gwaith â […]

Mae Ciwdod.com yn fyw!

Mae Ciwdod wedi bod yn rhan o Cerdd Gymunedol Cymru ers 2004 ac mewn sawl gwahanol ddiwyg. Partneriaeth oedd Ciwdod yn wreiddiol rhwng CGC a Bwrdd yr Iaith (ac yn ddiweddarach Llywodraeth Cymru) ac roedd wedi ei llunio’n un pwrpas i gynyddu’r cyfranogiad ym maes cerddoriaeth Gymraeg. Yn y gorffennol, mae Ciwdod wedi darparu cyfleoedd […]

Awr Ddaear

Yn ddiweddar mae nos Lun yn Llanbed wedi dod yn noson fwy bywiog, diolch i weithdai creadigol Cerdd Gymunedol Cymru oedd yn rhedeg hyd at 19 Mawrth fel rhan o ddathliad Awr Ddaear y WWF. Dechreuodd yr wythnos gyntaf o ddosbarthiadau ar ddydd Llun 29 Chwefror gyda thua 100 o bobl leol yn cymryd rhan […]

Perfformiad Theatr Fforwm Gisda

Rai wythnosau’n ôl perfformiodd grŵp o’n partneriaid GISDA ddrama Theatr Fforwm yng Nghapel  Noddfa yng Nghaernarfon, i nodi uchafbwynt ein prosiect Momentwm a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn ogystal â chynnal hyfforddiant hwyluswyr Theatr Fforwm llwyddiannus ddechrau’r flwyddyn, buom yn gweithio gyda nifer o bartneriaid er mwyn cynnal gweithdai Theatr Fforwm. Roedd grŵp GISDA […]