Cyflwyno hyfforddiant tiwtoriaid celfyddydau cymunedol CGC

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru yn cynnal cwrs hyfforddi tiwtoriaid, yn Caerdydd ym mis Gorffenaf. Bydd y cwrs yn amcanu i ddatblygu cymwyseddau craidd a dathlu ac annog unigoliaeth ac amrywiaeth. Ar gyfer pwy?   I’r canlynol: Pobl sy’n awyddus i gynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddefnyddio gweithgareddau creadigol yn eu gwaith â […]

Mae Ciwdod.com yn fyw!

Mae Ciwdod wedi bod yn rhan o Cerdd Gymunedol Cymru ers 2004 ac mewn sawl gwahanol ddiwyg. Partneriaeth oedd Ciwdod yn wreiddiol rhwng CGC a Bwrdd yr Iaith (ac yn ddiweddarach Llywodraeth Cymru) ac roedd wedi ei llunio’n un pwrpas i gynyddu’r cyfranogiad ym maes cerddoriaeth Gymraeg. Yn y gorffennol, mae Ciwdod wedi darparu cyfleoedd […]

Awr Ddaear

Yn ddiweddar mae nos Lun yn Llanbed wedi dod yn noson fwy bywiog, diolch i weithdai creadigol Cerdd Gymunedol Cymru oedd yn rhedeg hyd at 19 Mawrth fel rhan o ddathliad Awr Ddaear y WWF. Dechreuodd yr wythnos gyntaf o ddosbarthiadau ar ddydd Llun 29 Chwefror gyda thua 100 o bobl leol yn cymryd rhan […]

Perfformiad Theatr Fforwm Gisda

Rai wythnosau’n ôl perfformiodd grŵp o’n partneriaid GISDA ddrama Theatr Fforwm yng Nghapel  Noddfa yng Nghaernarfon, i nodi uchafbwynt ein prosiect Momentwm a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn ogystal â chynnal hyfforddiant hwyluswyr Theatr Fforwm llwyddiannus ddechrau’r flwyddyn, buom yn gweithio gyda nifer o bartneriaid er mwyn cynnal gweithdai Theatr Fforwm. Roedd grŵp GISDA […]

Cynhadledd Arloesedd mewn Cyllid

Drwy gydol 2014 a dechrau 2015, ymgymerodd Cerdd Gymunedol Cymru â phrosiect  ymchwil a datblygu digidol a noddwyd gan Nesta, oedd yn edrych ar opsiynau cyllido eraill ar gyfer y celfyddydau a sefydliadau elusennol oedd yn rhoi pwyslais ar arloesi ym maes Cyllido torfol.  Y cynnig oedd datblygu swyddfa docynnau ar-lein oedd yn caniatáu i […]

CGC Cerddoriaeth yn y Parciau

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru mewn Partneriaeth â Chymunedau yn Gyntaf, Caerdydd a CCHA, yn cynnal cyfres o weithgareddau Cerddoriaeth yn y Parciau mewn digwyddiadau yng Nghaerdydd drwy gydol mis Awst. Mae pob digwyddiad yn wahanol ac rydym yn edrych ymlaen o ddifrif am weithio gydag amrediad o sefydliadau i gydweithio ac i gyfrannu at weithgareddau […]

MusicMix 2015

                                                             Mae MusicMix yn gwrs haf un wythnos ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed, a gynhelir o 3 i 8 Awst. Dros gyfnod o wythnos, bydd y cyfranogwyr […]

Soundworks ym Mlaenau Gwent

Yn ddiweddar cwblhaodd Cerdd Gymunedol Cymru, prif elusen gerddoriaeth Cymru, brosiect wyth wythnos oedd yn rhoi grym i bobl ifanc ag anableddau dysgu sy’n byw ym Mlaenau Gwent. Drwy weithio mewn partneriaeth â Phrosiect Cysylltiadau Cymunedol Barnardo’s, sy’n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr, gweithredodd Cerdd Gymunedol Cymru ei brosiect Soundworks, sef cynllun a […]

Cerdd Gymunedol Cymru yn Penodi Rheolwr Busnes Newydd

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC), elusen gerddoriaeth flaenllaw Cymru, yn ehangu’r tîm yng Nghaerdydd drwy benodi Rheolwr Datblygu Busnes. Aelod newydd y tîm yw Gareth Spencer. Graddiodd Gareth o Brifysgol Caerdydd a threulio 10 mlynedd yn rhedeg Dischromatics yn Abercarn, cyn sefydlu ei fusnes ymgynghori ei hun yn 2014. Golyga’r newidiadau mewn cyllido yng Nghymru […]

Hyfforddiant Tiwtoriaid 2014

Ers 1992 mae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru wedi bod yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi tiwtoriaid ac yn ystod yr holl gyfnod hwn mae wedi ymdrechu i sicrhau safon uchel o ran darpariaeth a rhannu ymarfer gorau. Gyda chymorth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru ac achrediad drwy Agored Cymru mae llwyddiant y cyrsiau wedi bod yn eithriadol, […]