Swyddi Wag

Swyddog Hyfforddi

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn awyddus i recriwtio Swyddog Hyfforddi rhan amser yn ein swyddfa yng Nghaerdydd – 21 awr yr wythnos dros gyfnod o 3 diwrnod  -  Cyflog £18,400 pro rata. Cyfnod penodol hyd at 31ain Mawrth 2021

 

Gweithgareddau allweddol y rôl fydd:

 

 • Cynorthwyo i drefnu cynnal ei Raglenni Hyfforddiant ledled Cymru.
 • Datblygu a chynnal partneriaethau â sefydliadau cymunedol ac awdurdodau lleol ledled Cymru.
 • Llunio cysylltiadau â Cholegau a sefydliadau addysgol eraill sy’n gysylltiedig ag Addysg Celfyddydau Cymunedol gyda’r bwriad o gynnwys CGC yn y gwaith o ddarparu eu hyfforddiant.
 • Rhoi cyflwyniadau ynglŷn â’r rhaglen i ddarpar bartneriaid a/neu fyfyrwyr sy’n rhan o Addysg Celfyddydau Cymunedol.
 • Ymateb i ymholiadau gan sefydliadau ledled Cymru i sefydlu gweithdai hyfforddi, seminarau a digwyddiadau.
 • Ymateb i ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd ledled Cymru sy’n dymuno cael mynediad i hyfforddiant cerddoriaeth.
 • Nodi hyfforddiant personol ac anghenion datblygu ar gyfer rhai sydd eisoes yn diwtoriaid

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau a’r profiad canlynol:

 

 • Cydymdeimlad â chenhadaeth ac etholaeth y sefydliad
 • Gwybodaeth a phrofiad o’r sector Celfyddydau neu’r Sector Gwirfoddol.
 • Gwybodaeth o diwtoriaid mewn sefyllfa gymunedol i allu gwneud penderfyniadau ansoddol ynghylch anghenion datblygiad
 • Dealltwriaeth o anghenion cymunedau amrywiol lleol a gallu dangos empathi tuag atynt
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Y gallu i gynllunio a rheoli prosiectau.
 • Rhifedd a’r gallu i greu a rheoli cyllidebau.

 

I gael pecyn ymgeisio cysylltwch â:  sarah@communitymusicwales.org.uk

 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau sydd wedi eu cwblhau: 30 Mehefin 2017

 

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar: 10 Gorffennaf  2017

Gwefan Gwirfoddol

Elusen gofrestredig yw Cerdd Gymunedol Cymru ac rydym yn chwilio am gynorthwyydd gwefan gwirfoddol i gydweithio â Swyddog Marchnata’r cwmni, i ychwanegu cynnwys hanesyddol i’n Gwefan ac i wneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol.

Mae gwaith trylwyr a phrofiad o gynnal a chadw gwefan yn hanfodol.

Swydd tymor byr yw hon ond mae posibilrwydd y bydd prosiectau pellach yn y dyfodol.

 

Cysylltwch ag admin@communitymusicwales.org.uk  i gael ffurflen ymgeisio.